English
Dutch

Privacy Policy

Through its web shop, www.StyleRepertoire.com will process privacy-sensitive or personal data. StyleRepertoire.com values the privacy of its customers and observes due care in processing and protecting personal data.

We process data in compliance with the requirements laid down by the Dutch Personal Data Protection Act (DPDA). StyleRepertoire.com is the party responsible for all data processing. In this privacy statement, we will explain which personal data we collect and for which purposes. We recommend that you read it carefully.

This privacy statement was last amended on 27 October 2014.

Use of Personal Data

By using our service, you are providing certain data to us. This could be personal data. We only retain and use the personal data provided directly by you or for which it is clear that it has been supplied to us to be processed. Although companies can make use of our website, company data is not covered by the DPDA. This privacy statement is primarily directed to those using the website as a private person or as an employee.

We use the following data to process orders:

 • Name and address
 • Telephone number
 • Billing address
 • Email address
 • Payment details

Contact Form and Newsletter

We have a newsletter to inform those interested of our products and/or services. Your email address will be added to the list of subscribers only with your explicit consent. Each newsletter contains a link with which to unsubscribe from our newsletter.

If you fill out a contact form on the website or send us an email, the data you provide will be retained for as long as is necessary depending on the nature of the form or the content of your email, to fully answer and correctly handle your message or email.

We collect your:

 • Name and address
 • Telephone number
 • Email address
 • Payment details

We may contact you for commercial purposes:

 • By email
 • Via social media

Each individual message offers you the opportunity to unsubscribe.

Registration

Certain features of our service require you to register beforehand. After your registration we will retain your user name and the personal data you provided. We will retain this data so that you do not have to re-enter it every time you visit our website, to contact you in connection with the execution of the agreement, invoicing and payment, and to provide an overview of the products and services you have purchased from us.

We will not provide the data linked to your user name to third parties, unless it is necessary for the execution of the agreement you concluded with us or if this is required by law. In the event of suspicion of fraud or misuse of our website we may hand over personal data to the entitled authorities.

To register on our website we require the following data:

 • Your name and address
 • Your telephone number
 • Your email address
 • Your payment details

Providing Data to Third Parties

We may provide your data to our partners. These partners are involved in the execution of the agreement.

This concerns the following personal data:

 • Your name and address
 • Your telephone number
 • Your email address
 • Your payment details

Our website features social media buttons. These buttons are used by the providers of these services to collect your personal data.

Security

We take security measures to reduce misuse of and unauthorised access to personal data. We do keep statistics on our website, but these are kept anonymous at all times.

Third-party Websites

This statement is not applicable to third-party websites connected to this website through links. We cannot guarantee that these third parties will handle your personal data in a secure and careful manner. We recommend you read these websites’privacy statements before making use of these websites.

Changes to this Privacy Statement

We reserve the right to modify this statement. We recommend that you review this statement regularly, so that you remain informed of any changes.

Inspection and Modification of your Data

You can always contact us if you have any questions regarding our privacy policy or wish to review, modify or delete your personal data.

 

Privacy Policy

Privacyverklaring StyleRepertoire.com

Via de webwinkel www.StyleRepertoire.com worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. StyleRepertoire.com acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. StyleRepertoire.com is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op .

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen:

– NAW gegevens

– Telefoonnummer

– Factuuradres

– Emailadres

– Betalingsgegevens

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw:

– E-mailadres

Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:

– per mail

– via sociale media

Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeld mogelijkheid opgenomen.

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.

Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacy statements te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen,zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

 Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij u de volgende gegevens:

– uw NAW gegevens

– uw telefoonnummer

– uw e-mailadres

– uw betaalgegevens

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Het betreft de volgende persoonsgegevens:

– uw NAW gegevens

– uw telefoonnummer

– uw e-mailadres

– uw betaalgegevens

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.